Συχνές Ερωτήσεις

Με Ελληνική Νέα ταυτότητα, η οποία έχει Λατινικά γράμματα, μπορείτε να ταξιδέψετε σε όλα τα κράτη που ανήκουν στην ΕΟΚ. Ομως υπάρχουν και άλλα κράτη εκτός ΕΟΚ όπως η Τουρκία, τα πρώην Γιουγκοσλαυικά κ.α. που δέχονται την Ελληνική ταυτότητα.
Καλό είναι αν έχετε αμφιβολία να συμβουλευτήτε το ταξιδιωτικό σας γραφείο.

Τέσσερεις (4) ασπρόμαυρες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης, διαυγείς, επί λευκού και πορώδους χάρτου, τύπου ματ, διαστάσεων 0.036 Χ 0.036 του μέτρου και πάχους έως 0.0001 του μέτρου, οι οποίες να απεικονίζουν την μορφή του αιτούντος κατά μέτωπο μέχρι του στήθους και ασκεπή Η παλιά ταυτότητα.

Πρωτότυπο πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών, όπου αναγράφονται τα εξής στοιχεία ταυτότητας: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), τόπος γέννησης, δήμος ή κοινότητα δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας και ιθαγένεια.

Πρόσφατη απόδειξη από ΔΕΗ ή ΟΤΕ, για την επαλήθευση της δηλωθείσας διεύθυνσης. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση απώλειας της παλιάς ταυτότητας, χρειάζεσται και ένα μάρτυρα.

1) Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που διατίθεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων.

2) Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4×6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

3) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4) Υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει: – Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανώμοτη κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου. – Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα. – Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης. – Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. – Εάν κατείχε διαβατήριο, εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3103/2003, το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητά την αντικατάστασή του.

5) Παράβολα: για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ – Παράβολο βιβλιαρίου: 45 ευρώ. – Παράβολο ταχυδρομικών τελών: 5 ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό δημοτολογίου, εφόσον δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας ή το πιστοποιητικό γέννησης.

Πηγή: Διεύθυνση Διαβατηρίων, http://www.passport.gov.gr